serceokazsuce

65 tekstów – auto­rem jest ser­ceokaz­su­ce.

kłam­stwo trium­fu­je wśród te­go co po­daje się za prawdę . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 stycznia 2012, 00:28

wspom­nienia są żywe, na­wet gdy więź między­ludzka umiera . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 sierpnia 2011, 17:18

pot­knął się o włas­ne no­gi , po­wodując za­tor w ko­rowodzie kłam­stw , i nag­le wszys­tko stało się oczy­wis­te . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lutego 2011, 22:55

do­piero będąc na jed­nej z wielu krawędzi, do­tykając już jedną nogą dna , uczy­my się życia i z cza­sem zaczy­namy je do­ceniać w pełni. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 listopada 2010, 22:38

życie to gra prze­ciw­ności.

cza­sem gdy coś osiągniemy , nag­le chce­my cze­goś zu­pełnie od­wrot­ne­go . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 października 2010, 19:49

każda na­wet naj­mniej­sza chwi­la w życiu, od­ciska piętno na nas samych. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 października 2010, 16:32

nasze ocze­kiwa­nia pos­ta­wione nad wy­miar, kończą się zaz­wyczaj bo­les­ny­mi zawodami. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 września 2010, 00:14

często jest tak , że coś co jest dla jed­nej oso­by naj­większym skar­bem na całym świecie dla dru­giej jest je­dynie resztką be­zużytecznych śmieci. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 września 2010, 21:47

Od­wie­cznym prob­le­mem ludzkości jest to, że większość z Nas za­pomi­na , że jes­teśmy je­dynie gośćmi na Ziemi a ona sa­ma nie jest Naszą włas­nością.* zain­spi­rowa­na myśla­mi fi­lozo­ficzny­mi kocha­nej Mamy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 sierpnia 2010, 22:19

boję się . 
boję się życia,
życia z Tobą i życia bez Ciebie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 maja 2010, 23:53

serceokazsuce

nie jestem zbyt oryginalna , staram się mieć zdanie na każdy temat. jestem nijaka, oschła wręcz oziębła , zdarza mi się kochać. często popadam ze skrajności w skrajność. błękit moich oczu pragnie odrobiny czułości i niezależności. miewam przejawy altruizmu. w tym świecie zatraconym w komercji odnajduję się poprzez muzykę. obawiam się życia, mimo to istnieję na przekór wszystkiemu. czasem żałuję, w końcu jestem zwykłym człowiekiem. mam trudny charakter więc zdarza mi się traktować życie jak zabawkę. mój temperament często zawadza w relacjach międzyludzkich , jednak bez wyrzutów sumienia olewam wszystko co nie ma wg mnie krzty wartości . moje życie to huśtawka przeciwności. mój świat jest nieobliczalny a ja posiadam ambiwalentny stosunek do życia. "póki co wciąż się uczę i ogarniam człowieczeństwo" O.S.T.R

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

serceokazsuce

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność